خانه / بخش علوم پایه / لیست منابع و تطبیق دروس رشته ریاضی کاربردی-آنالیز ارشد پیام نور
گروه تلگرامی های دانش نمونه سوالات کارشناسی پیام نور
لیست منابع و تطبیق - ارائه دروس ریاضی کاربردی ارشد پیام نور

لیست منابع و تطبیق دروس رشته ریاضی کاربردی-آنالیز ارشد پیام نور

به کانال تلگرامی " های دانش " بپیوندید و از مزایای ویژه برخوردار شوید »جهت عضویت اینجا کلیک کنید
.
لیست منابع و تطبیق دروس رشته ریاضی کاربردی-آنالیز ارشد پیام نورReviewed by حبیبی on Sep 18Rating: 5.0

رشته ریاضی کاربردی

در پست قصد داریم لیست منابع و همچنین تطبیق – ارائه رشته ریاضی کاربردی-آنالیز  کارشناسی ارشد پیام نور را در اختیار شما کاربران عزیز قرار دهیم که لیست تطبیق را به صورت نوشتاری و مابقی یعنی لیست ارائه دروس و منابع را در قالب فایل پی دی اف در پایین برای دانلود قرار دادیم.

لیست منابع و تطبیق دروس رشته ریاضی کاربردی ارشد پیام نور

ﺟﺪول ﺗﻄﺒﻴﻖ دروس ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪرس

(ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎ) رﺷﺘﻪ  رﻳﺎضی کاربردی-آنالیز دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ۱۳۹۳-۹۴

ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪرس اﺳﺘﺎدﻳﺎر و ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ                            ﻧﺎم درس ردﻳﻒ  
 دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی و ﻣﺤﺾ  ۱آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﻘﻴﻘﻲ  ۱
 دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺪدی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ   ۲
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی  ۱ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ   ۳
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی  ۲ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ   ۴
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺻﺤﻴﺢ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ   ۵
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی  ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  ۶
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی  ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ  ۷
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﭘﻮﻳﺎ  ۸
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ۹
رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی دﻛﺘﺮی  ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺻﻒ  ۱۰
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی و ﻣﺤﺾ  ﺟﺒﺮ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻪ  ۱۲
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی و ﻣﺤﺾ  ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺪﻫﺎ  ۱۳
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی و ﻣﺤﺾ  ﻧﻈﺮﻳﻪ ﮔﺮاف  ۱۴
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی و ﻣﺤﺾ  ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺰﻳﻲ  ۱۵
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی و ﻣﺤﺾ  ﻲ روﺷﻬﺎی ﻋﺪدی در ﺟﺒﺮ ﺧﻄ  ۱۶
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی و ﻣﺤﺾ  ﺣﻞ ﻋﺪدی ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ۱۷
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی و ﻣﺤﺾ  ﺣﻞ ﻋﺪدی ﻣﻌﺎدﻻت اﻧﺘﮕﺮال  ۱۸
 دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی  ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی  ۱۹
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی  ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻗﺮﻳﺐ  ۲۰
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی  روش ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﻲ  ۲۱
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی  ﻧﺮم اﻓﺰار ﻋﺪدی  ۲۲
 دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  ﺟﺒﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ  ۲۳
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  ۱ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻨﻴﻔﻴﻠﺪ  ۲۴
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻂ   ۲۵
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  ۲آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﻘﻴﻘﻲ  ۲۶
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺎﺑﻌﻲ  ۲۷
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ  ۲۸
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ   ﺮدیآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺎﺑﻌﻲ ﻛﺎرﺑ  ۲۹
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﻚ  ۳۰
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  ۳۱
 دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﺳﻄﻮح رﻳﻤﺎن  ۳۲
 دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی و ﻣﺤﺾ ۱ﻣﻌﺎرﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺰﻳﻲ    ۳۳
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی و ﻣﺤﺾ   ۲ﻣﻌﺎرﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺟﺰﻳﻲ   ۳۴
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی و ﻣﺤﺾ  ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﻋﺎدی  ۳۵
 دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  ۱دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ  ۳۶
 دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  ۲دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ  ۳۷
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ درﻣﻨﻄﻖ رﻳﺎﺿﻲ  ۳۸
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ  ۳۹
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺪﻟﻬﺎ  ۴۰
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  ﺟﺒﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ  ۴۲
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  ﺟﺒﺮ ﻫﻤﻮﻟﻮژﻳﻚ  ۴۳
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﻲ  ۴۴
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺘﻨﺎﻫﻲ  ۴۵
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺮوﻫﻬﺎ  ۴۶
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  ۱ﺟﺒﺮ ﻟﻲ  ۴۷
رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾدﻛﺘﺮی    ۲ﺟﺒﺮ ﻟﻲ  ۴۸
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﺒﺮی اﻋﺪاد  ۴۹
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺗﮕﻮری  ۵۰
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  (ﺟﻬﺎﻧﻲ )ﺟﺒﺮ ﺟﺎﻣﻊ  ۵۱
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  ۲ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻨﻴﻔﻴﻠﺪ  ۵۲
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  ۱ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ  ۵۳
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  ۲ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ  ۵۴
رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ دﻛﺘﺮی  ۱ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺟﺒﺮی  ۵۵
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  ۲ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺟﺒﺮی  ۵۶
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  ۱ﮔﺮوه و ﺟﺒﺮ ﻟﻲ  ۵۷
دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ

۲ﮔﺮوه و ﺟﺒﺮ ﻟﻲ ۵۸دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ ۱ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺟﺒﺮی ۵۹دﻛﺘﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ  ۲ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺟﺒﺮی

 ۶۰

 برای دانلود لیست ارائه و منابع دروس را در پایین برای دانلود قرار گرفته است.

در این رابطه بخوانید:

لیست منابع و تطبیق دروس رشته آموزش ریاضی

منبع: های دانش

باکس دانلود

دانلود فایل
گروه تلگرامی های دانش نمونه سوالات کارشناسی پیام نور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>