خانه / بخش ادبیات و زبان های خارجه / لیست ارائه و لیست منابع دروس رشته ادبیات کودک و نوجوان ارشد پیام نور
گروه تلگرامی های دانش نمونه سوالات کارشناسی پیام نور
لیست ارائه و لیست منابع دروس رشته ادبیات کودک و نوجوان

لیست ارائه و لیست منابع دروس رشته ادبیات کودک و نوجوان ارشد پیام نور

به کانال تلگرامی " های دانش " بپیوندید و از مزایای ویژه برخوردار شوید »جهت عضویت اینجا کلیک کنید
.
لیست ارائه و لیست منابع دروس رشته ادبیات کودک و نوجوان ارشد پیام نورReviewed by سعید حبیبی on Jun 11Rating: 5.0

 

لیست ارائه و لیست منابع دروس رشته ادبیات کودک و نوجوان ارشد پیام نور و همچنین لیست تطبیق دروس برای کاربران در سایت قرار دادیم لیست منابع به صورت فایل پی دی اف می باشد و تطبیق , ارائه هم به صورت کاملا مرتب نوشته شده است.

 

لیست و برنامه ارائه دروس رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان سال تحصیلی ۹۳ – ۹۴

کد درس:۱۲۱۳۴۲ 

 

اول ﺗﺮم

ردﻳﻒ  کد درس  نام درس  واﺣﺪ  ﻧﻈﺮی  واحد عملی   پیش نیاز نوع درس
 ۱  ۱۲۱۳۲۴۱  زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدک  ۲      اﺻﻠﻲ
 ۲  ۱۲۱۳۲۴۲  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدک و  ﻧﻮﺟﻮان  ۲    اﺻﻠﻲ
 ۳  ۱۲۱۳۲۲۶  زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ  ۲      اﺻﻠﻲ
 ۴ ۱۲۱۳۲۴۳  ﻛﻮدک و ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق  ۲      اﺻﻠﻲ
جمع واحد   ۸

 

ترم دوم

 ردیف  کد درس نام درس  واﺣﺪ  ﻧﻈﺮی   واحد عملی   پیش نیاز  نوع درس
 ۱  ۱۲۱۳۲۴۵ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ دوران ﻛﻮدﻛﻲ  ۲    رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮدﻛﻲ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ  اﺻﻠﻲ
۲ ۱۲۱۳۲۴۶ ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدک  ۲     اﺻﻠﻲ
۳ ۱۲۱۳۲۴۷ ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان در اﻳﺮان  ۲     اﺻﻠﻲ
۴ ۱۲۱۳۲۵۳ *ادبیات ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان  ۲    روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در ادﺑﻴﺎت  ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان اختیاری
۵ ۱۲۱۳۲۴۸ ﻛﻮدک و ادﺑﻴﺎت ﻋﺎﻣﻪ   ۲  اﺻﻠﻲ
جمع واحد ۱۰  

 

ﺳﻮمﺗﺮم

 ردﻳﻒ  کد درس نام درس  واﺣﺪ  ﻧﻈﺮی   واحد عملی   پیش نیاز نوع درس
 ۱ ۱۲۱۳۲۴۹ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻛﻮدﻛﻲ  ۲ ﻛﻮدک و ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق،رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻮﺟﻮاﻧﻲ وﻧﻛﻮدﻛﻲ  دوران ﻛﻮدﻛﻲ اﺻﻠﻲ
۲ ۱۲۱۳۲۵۰ ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان در ﺟﻬﺎن  ۲   اﺻﻠﻲ
۳ ۱۲۱۳۲۵۱ ادﺑﻴﺎت دﻳﻨﻲ ﻛﻮدک  ۲   اﺻﻠﻲ
 ۴ ۱۲۱۳۲۵۲ ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﻲ و ﺑﺎز آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣﺘﻮن ﻛﻬﻦ ﻓﺎرﺳ ﻲ ﺑﺮای ﻛﻮدﻛﺎن  ۲   اﺻﻠﻲ
 ۵ ۱۲۱۳۲۵۴ ﻛﻮدک و رﺳﺎﻧﻪ*  ۲   اختیاری
ﺟﻤﻊ واﺣﺪ  ۱۰  

 

ترمﭼﻬﺎرم ( ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻴﻮه ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮ )

  ردیف نام درس  واﺣﺪ  ﻧﻈﺮی   واحد عملی   پیش نیاز  نوع درس
۱  ۱۱۱۱۲۹۶ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ  ۴  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
جمع واحد ۴

 

ﺗﺮم ﭼﻬﺎر م (ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر )

  ردیف  کد درس نام درس  واﺣﺪ  ﻧﻈﺮی   واحد عملی   پیش نیاز
 ۱  ۱۲۱۳۲۵۷ **ﺳﻤﻴﻨﺎر ( ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻈﺮی )(آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر)   ۲ ۱.روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان۲.ﺑﻌﺪاز ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﻠﻴﻪ دروس ﺟﺒﺮاﻧﻲﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﻤﻴﻨﺎر
۲ ۱۲۱۳۲۵۸ *ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدک و ﺗﺮﺟﻤﻪ(آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر)   ۲   اﺧﺘﻴﺎری
جمع واحد  ۴

 

*ﺗﻮﺟﻪ: دروس اﺧﺘﻴﺎری ﻛﻪ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ دروس ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره  ( *  ) ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﺳﺖ ازﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروس اﺧﺘﻴﺎری ﻣﺼﻮب ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﺗﺨﺼﺼﻲ زﺑﺎن وادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه وﮔﺬراﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

**درس ﺳﻤﻴﻨﺎر (ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻈﺮی) با رﻋﺎﻳﺖ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺮم ﺳﻮم ﻳﺎ ﭼﻬﺎرم اﺧﺬ و ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﻮد.

 

ﺟﺪول درﺳﻬﺎی ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز رﺷﺘﻪ ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان

 ردﻳﻒ  کد درس  نام درس واﺣﺪ ﻧﻈﺮی واﺣﺪ  ﻋﻤﻠﻲ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﺎف
۱ ۱۲۱۳۲۴۴ آﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎرش و ﻓﻨﻮن ﺳﺎده ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دارای ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
۲ ۱۲۱۳۰۵۴ اﻧﻮاع ادﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دارای ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
۳ ۱۲۱۳۲۵۹ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮدﻛﻲ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دارای ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ
۴ ۱۲۱۳۲۵۵ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﻧﺜﺮ ﻓﺎرﺳﻲ  دارای ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن   ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
۵ ۱۲۱۳۲۵۶ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دارای ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
  ﺟﻤﻊ واﺣﺪ ۱۰
  • داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ دروس رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮدﻛﻲ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ را در ﺗﺮم اول ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ

لیست ارائه و لیست منابع دروس رشته ادبیات کودک و نوجوان ارشد پیام نور

 

 ﺟﺪول ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪرسدوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ

رﺷﺘﻪ زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ۹۳ – ۹۴

 ردﻳﻒ  ﻧﺎم درس  ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪرس اﺳﺘﺎدﻳﺎر و ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ
 ۱  زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدک زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 ۲   ﻧﻮﺟﻮانروش ﺗﺤﻘﻴﻖ در ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدک و زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 ۳   ﺗﺨﺼﺼﻲزﺑﺎن زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ در ﺻﻮرت ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ – زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
  ۴  ﻛﻮدک و ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ- رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
  ۵  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 ۶  دکﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ادﺑﻴﺎت ﻛﻮ زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 ۷  ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان در اﻳﺮان زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 ۸  ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 ۹   ﻛﻮدک و ادﺑﻴﺎت ﻋﺎﻣﻪ زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 ۱۰ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻛﻮدﻛﻲ زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 ۱۱  ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان در ﺟﻬﺎن زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
  ۱۲  ادﺑﻴﺎت دﻳﻨﻲ ﻛﻮدک زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ – اﻟﻬﻴﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ
 ۱۳ ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﻲ و ﺑﺎز آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣﺘﻮن ﻛﻬﻦ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺮا ی  ﻛﻮدﻛﺎن زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 ۱۴  ﻛﻮدک و رﺳﺎﻧﻪ زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 ۱۵ (آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر)ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدک وﺗﺮﺟﻤﻪ زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ درﺻﻮرت ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎرﺟﻲ – زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ

(اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﻋﺮﺑﻲ ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ و…)

 

 ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ

 

 

لیست منابع رشته ادبیات کودک و نوجوان ارشد پیام نور در قالب فایل پی دی اق با حجم بسیار کم در کادر پایین می باشد. برای دانلود مراجعه کنید.

لیست منابع رشته ادبیات کودک و نوجوان ارشد پیام نور دانلود فایل

 

منبع: های دانش

 

 

باکس دانلود

گروه تلگرامی های دانش نمونه سوالات کارشناسی پیام نور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>