خانه / بخش ادبیات و زبان های خارجه / لیست ارائه و منابع,تطبیق رشته زبان و ادبیات فارسی ارشد پیام نور
گروه تلگرامی های دانش نمونه سوالات کارشناسی پیام نور
لیست ارائه و منابع,تطبیق رشته زبان و ادبیات فارسی ارشد پیام نور

لیست ارائه و منابع,تطبیق رشته زبان و ادبیات فارسی ارشد پیام نور

به کانال تلگرامی " های دانش " بپیوندید و از مزایای ویژه برخوردار شوید »جهت عضویت اینجا کلیک کنید
.
لیست ارائه و منابع,تطبیق رشته زبان و ادبیات فارسی ارشد پیام نورReviewed by سعید حبیبی on Jun 10Rating: 5.0

 

لیست ارائه و منابع,تطبیق رشته زبان و ادبیات فارسی ارشد پیام نور رو درسایت های دانش برای کاربران و دانشجویان مقطع ارشد پیام نور گذاشتیم.

لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی پیام نور

کد رشته: ۱۲۱۳۴۰

ترم اول

ردیف کد درس نام درس واحد عملی واحد نظری پیش نیاز نوع درس
۱  ۱۲۱۳۱۳۶  نظم فارسی ۱ (شاهنامه)  ۲  تخصصی
۲  ۱۲۱۳۱۳۷  نثر فارسی ۱ (تاریخ بیهقی)  ۲  تخصصی
۳  ۱۲۱۳۱۳۸  عربی ۱ (صرف و نحو)  ۲  تخصصی
۴  ۱۲۱۳۱۴۸  زبان تخصصی خارجی  ۲  اصلی
جمع واحد  ۸

 

ترم دوم

ردیف کد درس نام درس واحد عملی واحد نظری پیش نیاز  نوع درس
۱  ۱۲۱۳۱۴۵  نظم فارسی ۲ (ناصر خصرو و سنایی)  ۲  تخصصی
۲  ۱۲۱۳۱۴۰  نثر فارسی ۴ (کشف المحجوب و رساله قشیریه)  ۲  تخصصی
۳  ۱۲۱۳۱۴۷  عربی ۲ (نثر عربی)  ۲  تخصصی
۴  ۱۲۱۳۱۳۹  تحقیق در دستور زبان فارسی  ۲  اصلی
۵  ۱۲۱۳۱۴۹  نظم فارسی ۳ (خاقانی و نظامی)  ۲  تخصصی
۶  ۱۲۱۳۱۶۴  روش تحقیق پیشرفته)  ۲  ۱  اضافی
جمع واحد ۱۳

 

ترم سوم

ردیف کد درس نام درس واحد عملی واحد نظری پیش نیاز  نوع درس
۱  ۱۲۱۳۱۴۶  نثر فارسی ۲ (تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه)  ۲  تخصصی
۲  ۱۲۱۳۱۴۱  عربی ۳ (نظم عربی)  ۲  تخصصی
۳  ۱۲۱۳۱۴۲  نظم فارسی ۴ (مثنوی)  ۲  تخصصی
۴  ۱۲۱۳۱۴۳  *نثر فارسی ۳ (مصباح الهدایه)  ۲  اختیاری
۶  ۱۲۱۳۱۵۷  *تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی  ۲  اختیاری
جمع واحد  ۱۰

*توجه: دروس اختیاری که با علامت ستاره (*) مشخص شده است از مجموعه دروس اختیاری مصوب مقطع کارشناسی ارشد است که توسط شورای تخصصی گروه زبان و ادبیات فارسی انتخاب شده است و گذز=راندن آنها تئسط دانشجویان الزامی می باشد.

 

ترم چهارم: (مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد عملی پیش نیاز نوع درس
۱  ۱۱۱۲۹۶  پایان نامه  ۴  اصلی
جمع واحد  ۴

 

 

ﺗﺮم ﭼﻬﺎرم (ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر ورودی ﻗﺒﻞ از ۹۰-۹۱)

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد عملی پیش نیاز نوع درس
۱  ۱۲۱۳۲۱۹  سیمینار ۲ (آموزش محور)  ۲  اصلی
۲  ۱۲۱۳۲۲۰  سیمینار ۲ (آموزش محور)  ۲  اصلی
جمع واحد    ۴

*توجه: ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺳﻤﻴﻨﺎر ۱ و ۲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﻘﺪو ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر و ادﺑﻴﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﻲ و ادبیات کودک و ﻧﻮﺟﻮان و اﺳﻄﻮره و داﺳﺘﺎن و ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و … می باشد.

 

ترم چهارم: ( ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش مهور ورودی ۹۰ -۹۱ و بعد از آن

ردیف کد درس نام درس  واحد نظری  واحد عملی  پیش نیاز  نوع درس
  ۱ ۱۲۱۳۲۳۷ ﺳﻤﻴﻨﺎر( ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﺘﺒﻊ ﻧﻈﺮی)(آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر) ۲ ﺑﻌﺪاز ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﻠﻴﻪ درو س  ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﻤﻴﻨﺎر
 ۲ ۱۲۱۳۲۳۸ ﻧﻘﺪ ادﺑﻴﺎت داﺳﺘﺎﻧﻲ(آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر) ۲ اصلی
جمع واحد ۴

درس سیمینار (ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﺘﺒﻊ ﻧﻈﺮی) با رعایت پیشنیاز ها می تواند در ترم سوم یا چهارم اخذ و گذرانده شود.

*دروس جبرانی برای دارندگان مدرک کارشناسی غیر مرتبط (برای کلیه شیوه های پژوهش محور و آموزش محور) ورودی قبل از سال ۹۲

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد عملی پیش نیاز نوع درس
۱ ۱۲۱۳۰۵۱ دستور زبان فارسی ۱ ۲ ﺟﺒﺮاﻧﻲ
۲ ۱۲۱۳۰۵۹ عروض و قافیه ۲   ﺟﺒﺮاﻧﻲ
۳ ۱۲۱۳۰۲۹ نثر ۳ بخش ۱ (کلیه و دمنه ۱) ۲ ﺟﺒﺮاﻧﻲ
۴ ۱۲۱۳۰۳۸ بدیع ۲   ﺟﺒﺮاﻧﻲ
۵ ۱۲۱۳۰۴۴ نظم ۴ بخش ۴ (حدیقه سنایی) ۲ ﺟﺒﺮاﻧﻲ
 ۶ ۱۲۱۳۰۳۳ معانی و بیان ۱ ۲ ﺟﺒﺮاﻧﻲ
جمع واحد ۱۰

درس دﺳﺘﻮرزﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ۱ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودی  ۹۱-۹۲ وﺑﻌﺪاز آن می باشد.

ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودی۹۱ – ۹۲ وﺑﻌﺪاز آن دروس معانی و بیان۱ ﺣﺬف وﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن درس دﺳﺘﻮرزﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ۱ را اخذ و بگذرانند.

لازم به یاد آوری است دانشجویانی که مدرککارشناسی آنان رشته ها ی”زبان و ادبیات عرب (محض و دبیری) و رشته های مربوط به حوزه الهیات  از قبیل (الهیات و معارف اسلامی) (علوم دینی و معارف اسلامی) (علوم قرآن و حدیث) و … است و درس (علوم بلاغی ) را در مقطع کارشناسی هر یک از رشته های مذکور یا دیگر رشته ها گذرانده اند نیازی گذراندن درس (معانی و بیان ۱ را ندارند و باید ۸ واحد درسی از بقیه دروس جبرانی مندرج در جدول فوق را بگذرانند.

لیست ارائه و منابع,تطبیق رشته زبان و ادبیات فارسی ارشد پیام نور

دروس جبرانی برای دارندگان مدرک کارشناسی غیر مرتبط (برای شیوه پژوهش محور وآموزش محور) ورودی سال ۹۲ و بعد از آن

 

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد عملی پیش نیاز نوع درس
۱ ۱۲۱۳۰۱۵ دستور زبان فارسی ۱   ۲ ﺟﺒﺮاﻧﻲ
۲ ۱۲۱۳۰۵۹ عروض و قافیه   ۲  ۱/; ﺟﺒﺮاﻧﻲ
۳ ۱۲۱۳۲۶۸ متون نثر (۱) متون ادبی –داستانی باتاکید بر کلیه و دمنه   ۲  ! ﺟﺒﺮاﻧﻲ
۴ ۱۲۱۳۲۶۶ بلاغت ۲ (بدیع و بیان)   ۲ (ﺟﺒﺮاﻧﻲ
۵ ۱۲۱۳۲۹۱ متون نظم (۴) قسمت اول:اشعار سنایی   ۲  ; ﺟﺒﺮاﻧﻲ
جمع واحد ۱۰

 

دروس ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﺮاﺳﺎس دروس ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ (ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪه)اﺳﺖ.

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت درﻣﻮرد ﻫﺮدوﺟﺪول دروس ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻮق

 

مدرک کارشناسی مرتبط با رشته زبان و ادبیات فارسی فقط رشته “زبان و ادبیات فارسی (محض) و گرایش دبیری” است که دارندگان این مدرک نیازی به گذراندن دروس جبرانی ندارند.

 

معاونت آموزشی دانشگاه پیام نور

بای مشاهده لیست منابع رشته زبان و ادبیات فارسی بر روی لینک دانلود کلیک کنید و فایل مربوطه رو دیافت کنید.

لیست منابع رشته زبان و ادبیات فارسی ار شد پیام نور دانلود فایل

منبع: hidanesh

برای دریافت نمونه سوالات فراگیر رشته زبان و ادبیات فارسی ارشد پیام نور کلیک کنید.

باکس دانلود

گروه تلگرامی های دانش نمونه سوالات کارشناسی پیام نور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>