جستجو

منبع مورد نظر خود را جستجو کنید

لیست ارائه دروس و منابع درسی رشته آموزش زبان فارسی ارشد پیام نور

لیست ارائه دروس و منابع درسی رشته آموزش زبان فارسی ارشد پیام نورReviewed by سعید حبیبی on Jun 6Rating: 5.0

لیست ارائه دروس و منابع درسی رشته آموزش زبان فارسی ارشد که به صورت کاملا مرطب در سایت قرار گرفته و در این پست به تطبیق دروس کارشناسی ارشد پیامنور هم پرداخته شده است.

 

لیست ارائه درس کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان فارسی

کد رشته: ۱۲۱۳۵۱

ترم اول

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد علمی پیش نیاز نوع درس
۱ ۱۲۱۳۱۶۵ کاربرد نظریه اجتماعی در آموزش زبان ۲ اختیاری
۲ ۱۲۱۳۱۶۷ آواشناسی زبان فارسی ۲ اصلی
۳ ۱۲۱۳۱۶۸ زمینه کاربرد روانشناسی در آموزش زبان فارسی ۲ اصلی
۴ ۱۲۱۳۱۷۰ زبان تخصصی انگلیسی ۲ اضافی
۵ ۱۲۱۳۱۸۲ روانشناسی خواندن و نوشتن ۲ ۱ اضافی
۶ ۱۲۱۳۱۷۲ جمع واحد ۲ اضافی
جمع واحد ۱۲

 

ترم دوم

 

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد علمی پیش نیاز نوع درس
۱ ۱۲۱۳۱۷۱ برنامه ریزی درسی تهیه و تدوین مواد آموزشی ۲ اصلی
۲ ۱۲۱۳۱۷۹ تشخیس نارسایی های یادگیری خواندن و نوشتن و باز پروری مهارت های کلامی ۲ اصلی
۳ ۱۲۱۳۱۶۸ اصول معنی شناسی ۲ اختیاری
۴ ۱۲۱۳۱۷۴ روشهای تدریس زبان ۲ تخصصی
۵ ۱۲۱۳۱۱۵ آمار استنباطی ۲ اضافی
جمع واحد ۱۰

 

ترم سوم

 

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد علمی پیش نیاز نوع درس
۱ ۱۲۱۳۱۶۹ کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش زبان فارسی ۲ اصلی
۲ ۱۲۱۳۱۷۷ تدریس مهارت های کلامی ۲ تخصصی
۳ ۱۲۱۳۱۷۸ سیمینار در برنامه آموزش زبان فارسی ۲ تخصصی
۴ ۱۲۱۳۱۸۴ تدریس مهارت های خواندن و نوشتن ۲ تخصصی
۵ ۱۲۱۳۱۸۳ * کارورزی ۱  ۱ تخصصی
جمع واحد ۱۱

 

 

ترم چهارم: (ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻴﻮه ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر)

 ردیف  کد درس  نام درس  واحد نظری  واحد علمی  پیشنیاز  نوع درس
 ۱  ۱۱۱۲۹۶  پایان نامه  ۴  الزامی
 جمع واحد  ۴

 

لیست ارائه دروس و منابع درسی رشته آموزش زبان فارسی ارشد پیام نور

 

ترم چهارم: (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي قبل از ۹۱-۹۰)

 نوع درس  کد درس  نام درس  واحد نظری  واحد علمی  پیش نیاز  نوع درس
۱ ۱۲۱۲۲۷۳ ﺳﻤﻴﻨﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪآﻣﻮزش زﺑﺎن(آﻣﻮزشﻣﺤﻮر)۲ﻓﺎرسی ۲ ﺳﻤﻴﻨﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪآﻣﻮزش زﺑﺎنﻓﺎرﺳﻲ  ﺗﺨﺼﺼﻲ
۲ ۱۲۱۲۲۷۴ كارورزي۲(آموزش محور) ۱ ۱ ﻛﺎرورزي  ﺗﺨﺼﺼﻲ
 ﺟﻤﻊ واﺣﺪ ۴

*ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در درس ﺳﻤﻴﻨار۲ در رﺷﺘﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ:

 • ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﺑﺎﻧﻲ
 • ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺘﺎب ﻫﺎي درﺳﻲ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 •  روش ﻫﺎي ﻳﺎددﻫﻲ – ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 • روش ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 • ﺑﺮرﺳﻲ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﺘﺎب ﻫﺎي درﺳﻲ
 • مطاﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﻲ در اﻳﺮان و ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ
 • دو زﺑﺎﻧﮕﻲ و ﻣﺴﺎﻳﻞ آن درآﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ در اﻳﺮان
 • ﻣﺴﺎﻳﻞ روز ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺎد درس

 

ﻣﺤﻮرﻫﺎي پژوهش ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ درس ﻛﺎرورزي (۲) در رﺷﺘﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ

الف- ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼت ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﻈﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

۱- وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻋﻢ ﺣﻮزه ﺳﺘﺎدي, پژو ﻫﺸﮕﺎه ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و پژوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﭘﮋ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﺮ زﺑﺎن آﻣﻮزي .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۲-  ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮاد آﻣﻮزي

۳- ج.ا.ا.ﺷﺒﻜﻪ آﻣﻮزش ﺳﻴﻤﺎي  

۴- داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي رﺷﺘﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ

۵- ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ  

۶- اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ، زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ  

۷- ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ دراﻣﺮ آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.

۸-  ﻣﺴﺎﻳﻞ روز ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺎد درس

 

ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي -۹۰ ۹۱ وبعد از آن)

ردیف  نام درس کد درس واحد نظری  واحد عملی پیشنیاز نوع درس
(تحقیق ﺗﺘﺒﻊ)ﺳﻤﻴﻨﺎر(آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر) (ﻧﻈﺮي ۱۲۲۵۱۲۹  ۲ ﺑﻌﺪاز ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﻠﻴﻪ دروس ﺟﺒﺮاﻧﻲ  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  اﺧﺘﻴﺎري
زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ(آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر)ﻛﺎرﺑﺮدي ۱۲۱۳۲۳۹  ۲
ﺟﻤﻊ واﺣﺪ ۴

*درس سمينار(تحقيق وتتبع نظري) بارعايت پيشنيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم اخذ وگذرانده شود.

 

* دروس جبراني(براي كليه شيوه هاي پژوهش محور وآموزش محور )

ردیف کد درس نام درس  ﻧﻈﺮي واﺣﺪ واحد عملی پیش نیاز نوع درس
 ۱  ۱۲۱۳۰۵۳  ﻣﻘﺪﻣﺎت زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ۲
 ۲  ۱۲۱۷۰۶۲  وزﺑﺎنﺗﻔﻜﺮ ۲
 ۳  ۱۲۱۱۰۲۲  ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ و درﺳﻲ ۲
 ۴  ۱۲۱۱۰۱۹ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺪﻣﺎت در ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ۲ ۱
 ﺟﻤﻊ واﺣﺪ ۹

* ﺗﻮﺟﻪ:

 

– دانش آموختگان رشته گرايشهاي علوم تربيتي كه عموما دروس رديفهاي ۴و۳و۲ و را مي گذرانند پس از بررسي كارنامه تنها درس مقدمات زبانشناسي را اخذ نمايند.

– دانش آموختگان رشته گرايشهاي روانشناسي كه عموما دروس رديفهاي ۳و۲ را مي گذرانند پس از بررسي كارنامه دروس رديف ۴و۱ را اخذ نمايند.

– دانش آموختگان رشته هاي مترجمي و زبان و ادبيات انگليسي ، آموزش زبان انگليسي و دبيري زبان انگليسي كه عموما دروس رديفهاي ۴و۱ را مي گذرانند پس از بررسي كارنامه دروس رديفهاي ۳و۲ را اخذ نمايند.

– تعيين دروس جبراني براي دانش آموختگان رشته هاي زبان و ادبيات فارسي كه عموما مقدمات زبان شناسي را مي گذرانند و دبيري زبان و ادبيات فارسي كه مقدمات زبانشناسي ، روانشناسي و برنامه ريزي درسي و آموزشي را مي گذرانند پس ار بررسي كارنامه صورت مي گيرد . در ضمن درس روش تحقيق و مرجع شناسي به جاي درس روش تحقيق در علوم تربيتي پذيرفته نمي شود.

– تعيين دروس جبراني براي ساير رشته هاي علوم انساني ، علوم پايه ، فني و مهندسي ، كشاورزي و علوم پزشكي پس از بررسي كارنامه صورت مي گيرد.

 

 ﺟﺪول ﺗﻄﺒﻴﻖ دروس ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪرس رﺷﺘﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲدوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ

در كليه دروس به جز موارد زير مدرسان محترم مي بايست داراي دكتري زبانشناسي باشند .

 • كاربرد تكنولوژي آموزشي در زبان فارسي: دكتري فناوري اطلاعات
 • آمار استنباطي د: كتري آمار

تبصره : در دروس زير علاوه بر دارندگان مدرك دكتـري زبانـشناسي كـه در اولويـت قـرار مـي گيرند، دارندگان مدرك دكتري علوم تربيتي و روانشناسي به ترتيب مي توانند تدريس كنند

 •  برنامه ريزي درسي و تهيه و تدوين مواد آموزشي: مدرك دكتري علوم تربيتي
 •  تشخيص نارسائي هاي يادگيري خواندن و نوشتن و مهارتهاي كلامي : دكتري روانشناسي

 

ﻋﻨﺎوﻳﻦ درﺳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ (ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر )

ردیف کد درس نام درس ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ دﻛﺘﺮي (اﺳﺘﺎدﻳﺎر و ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ)
۱ ۱۲۱۲۲۷۳ سمينار در برنامه آموزش زبان فارسي ۲ دكتري زبانشناسي، علوم تربيتي و روانشناسي
۲ ۱۲۱۲۲۷۴ كارورزي ۲ دكتري علوم تربيتي و زبانشناسي

 

لیست ارائه دروس آموزش زبان فارسی در لیست پایین می باشد لذا باید دانلود کنید.

لیست منابع درسی ارشد پیام نور رشته آموزش زبان فارسی download1

 

منبع: های دانش

برای دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد پیام نور رشته آموزش زبان فارسی کلیک کنید.

برچسب‌ها, , , ,