خانه / بخش ادبیات و زبان های خارجه / لیست ارائه دروس و منابع درسی رشته آموزش زبان فارسی ارشد پیام نور
گروه تلگرامی های دانش نمونه سوالات کارشناسی پیام نور
لیست منابع و ارائه دروس آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد

لیست ارائه دروس و منابع درسی رشته آموزش زبان فارسی ارشد پیام نور

به کانال تلگرامی " های دانش " بپیوندید و از مزایای ویژه برخوردار شوید »جهت عضویت اینجا کلیک کنید
.
لیست ارائه دروس و منابع درسی رشته آموزش زبان فارسی ارشد پیام نورReviewed by سعید حبیبی on Jun 6Rating: 5.0

لیست ارائه دروس و منابع درسی رشته آموزش زبان فارسی ارشد که به صورت کاملا مرطب در سایت قرار گرفته و در این پست به تطبیق دروس کارشناسی ارشد پیامنور هم پرداخته شده است.

 

لیست ارائه درس کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان فارسی

کد رشته: ۱۲۱۳۵۱

ترم اول

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد علمی پیش نیاز نوع درس
۱ ۱۲۱۳۱۶۵ کاربرد نظریه اجتماعی در آموزش زبان ۲ اختیاری
۲ ۱۲۱۳۱۶۷ آواشناسی زبان فارسی ۲ اصلی
۳ ۱۲۱۳۱۶۸ زمینه کاربرد روانشناسی در آموزش زبان فارسی ۲ اصلی
۴ ۱۲۱۳۱۷۰ زبان تخصصی انگلیسی ۲ اضافی
۵ ۱۲۱۳۱۸۲ روانشناسی خواندن و نوشتن ۲ ۱ اضافی
۶ ۱۲۱۳۱۷۲ جمع واحد ۲ اضافی
جمع واحد ۱۲

 

ترم دوم

 

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد علمی پیش نیاز نوع درس
۱ ۱۲۱۳۱۷۱ برنامه ریزی درسی تهیه و تدوین مواد آموزشی ۲ اصلی
۲ ۱۲۱۳۱۷۹ تشخیس نارسایی های یادگیری خواندن و نوشتن و باز پروری مهارت های کلامی ۲ اصلی
۳ ۱۲۱۳۱۶۸ اصول معنی شناسی ۲ اختیاری
۴ ۱۲۱۳۱۷۴ روشهای تدریس زبان ۲ تخصصی
۵ ۱۲۱۳۱۱۵ آمار استنباطی ۲ اضافی
جمع واحد ۱۰

 

ترم سوم

 

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد علمی پیش نیاز نوع درس
۱ ۱۲۱۳۱۶۹ کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش زبان فارسی ۲ اصلی
۲ ۱۲۱۳۱۷۷ تدریس مهارت های کلامی ۲ تخصصی
۳ ۱۲۱۳۱۷۸ سیمینار در برنامه آموزش زبان فارسی ۲ تخصصی
۴ ۱۲۱۳۱۸۴ تدریس مهارت های خواندن و نوشتن ۲ تخصصی
۵ ۱۲۱۳۱۸۳ * کارورزی ۱  ۱ تخصصی
جمع واحد ۱۱

 

 

ترم چهارم: (ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻴﻮه ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر)

 ردیف  کد درس  نام درس  واحد نظری  واحد علمی  پیشنیاز  نوع درس
 ۱  ۱۱۱۲۹۶  پایان نامه  ۴  الزامی
 جمع واحد  ۴

 

لیست ارائه دروس و منابع درسی رشته آموزش زبان فارسی ارشد پیام نور

 

ترم چهارم: (مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودی قبل از ۹۱-۹۰)

 نوع درس  کد درس  نام درس  واحد نظری  واحد علمی  پیش نیاز  نوع درس
۱ ۱۲۱۲۲۷۳ ﺳﻤﻴﻨﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪآﻣﻮزش زﺑﺎن(آﻣﻮزشﻣﺤﻮر)۲ﻓﺎرسی ۲ ﺳﻤﻴﻨﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪآﻣﻮزش زﺑﺎنﻓﺎرﺳﻲ  ﺗﺨﺼﺼﻲ
۲ ۱۲۱۲۲۷۴ کارورزی۲(آموزش محور) ۱ ۱ ﻛﺎرورزی  ﺗﺨﺼﺼﻲ
 ﺟﻤﻊ واﺣﺪ ۴

*ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ در درس ﺳﻤﻴﻨار۲ در رﺷﺘﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ:

 • ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎﻧﻲ
 • ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺤﺘﻮای ﻛﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﻲ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 •  روش ﻫﺎی ﻳﺎددﻫﻲ – ﻳﺎدﮔﻴﺮی آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 • روش ﻫﺎی ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ
 • ﺑﺮرﺳﻲ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﻲ
 • مطاﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻠﻲ در اﻳﺮان و ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ
 • دو زﺑﺎﻧﮕﻲ و ﻣﺴﺎﻳﻞ آن درآﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ در اﻳﺮان
 • ﻣﺴﺎﻳﻞ روز ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺎد درس

 

ﻣﺤﻮرﻫﺎی پژوهش ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻲ درس ﻛﺎرورزی (۲) در رﺷﺘﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ

الف- ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼت ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﻈﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

۱- وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻋﻢ ﺣﻮزه ﺳﺘﺎدی, پژو ﻫﺸﮕﺎه ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و پژوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﭘﮋ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﺮ زﺑﺎن آﻣﻮزی .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۲-  ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮاد آﻣﻮزی

۳- ج.ا.ا.ﺷﺒﻜﻪ آﻣﻮزش ﺳﻴﻤﺎی  

۴- داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارای رﺷﺘﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ

۵- ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ  

۶- اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ، زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ  

۷- ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ دراﻣﺮ آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.

۸-  ﻣﺴﺎﻳﻞ روز ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺎد درس

 

ترم چهارم (مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودی -۹۰ ۹۱ وبعد از آن)

ردیف  نام درس کد درس واحد نظری  واحد عملی پیشنیاز نوع درس
(تحقیق ﺗﺘﺒﻊ)ﺳﻤﻴﻨﺎر(آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر) (ﻧﻈﺮی ۱۲۲۵۱۲۹  ۲ ﺑﻌﺪاز ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﻠﻴﻪ دروس ﺟﺒﺮاﻧﻲ  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  اﺧﺘﻴﺎری
زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ(آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر)ﻛﺎرﺑﺮدی ۱۲۱۳۲۳۹  ۲
ﺟﻤﻊ واﺣﺪ ۴

*درس سمینار(تحقیق وتتبع نظری) بارعایت پیشنیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم اخذ وگذرانده شود.

 

* دروس جبرانی(برای کلیه شیوه های پژوهش محور وآموزش محور )

ردیف کد درس نام درس  ﻧﻈﺮی واﺣﺪ واحد عملی پیش نیاز نوع درس
 ۱  ۱۲۱۳۰۵۳  ﻣﻘﺪﻣﺎت زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ۲
 ۲  ۱۲۱۷۰۶۲  وزﺑﺎنﺗﻔﻜﺮ ۲
 ۳  ۱۲۱۱۰۲۲  ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﻣﻮزﺷﻲ و درﺳﻲ ۲
 ۴  ۱۲۱۱۰۱۹ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺪﻣﺎت در ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ۲ ۱
 ﺟﻤﻊ واﺣﺪ ۹

* ﺗﻮﺟﻪ:

 

– دانش آموختگان رشته گرایشهای علوم تربیتی که عموما دروس ردیفهای ۴و۳و۲ و را می گذرانند پس از بررسی کارنامه تنها درس مقدمات زبانشناسی را اخذ نمایند.

– دانش آموختگان رشته گرایشهای روانشناسی که عموما دروس ردیفهای ۳و۲ را می گذرانند پس از بررسی کارنامه دروس ردیف ۴و۱ را اخذ نمایند.

– دانش آموختگان رشته های مترجمی و زبان و ادبیات انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی و دبیری زبان انگلیسی که عموما دروس ردیفهای ۴و۱ را می گذرانند پس از بررسی کارنامه دروس ردیفهای ۳و۲ را اخذ نمایند.

– تعیین دروس جبرانی برای دانش آموختگان رشته های زبان و ادبیات فارسی که عموما مقدمات زبان شناسی را می گذرانند و دبیری زبان و ادبیات فارسی که مقدمات زبانشناسی ، روانشناسی و برنامه ریزی درسی و آموزشی را می گذرانند پس ار بررسی کارنامه صورت می گیرد . در ضمن درس روش تحقیق و مرجع شناسی به جای درس روش تحقیق در علوم تربیتی پذیرفته نمی شود.

– تعیین دروس جبرانی برای سایر رشته های علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی و مهندسی ، کشاورزی و علوم پزشکی پس از بررسی کارنامه صورت می گیرد.

 

 ﺟﺪول ﺗﻄﺒﻴﻖ دروس ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪرس رﺷﺘﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲدوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ

در کلیه دروس به جز موارد زیر مدرسان محترم می بایست دارای دکتری زبانشناسی باشند .

 • کاربرد تکنولوژی آموزشی در زبان فارسی: دکتری فناوری اطلاعات
 • آمار استنباطی د: کتری آمار

تبصره : در دروس زیر علاوه بر دارندگان مدرک دکتـری زبانـشناسی کـه در اولویـت قـرار مـی گیرند، دارندگان مدرک دکتری علوم تربیتی و روانشناسی به ترتیب می توانند تدریس کنند

 •  برنامه ریزی درسی و تهیه و تدوین مواد آموزشی: مدرک دکتری علوم تربیتی
 •  تشخیص نارسائی های یادگیری خواندن و نوشتن و مهارتهای کلامی : دکتری روانشناسی

 

ﻋﻨﺎوﻳﻦ درﺳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ (ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر )

ردیف کد درس نام درس ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ دﻛﺘﺮی (اﺳﺘﺎدﻳﺎر و ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ)
۱ ۱۲۱۲۲۷۳ سمینار در برنامه آموزش زبان فارسی ۲ دکتری زبانشناسی، علوم تربیتی و روانشناسی
۲ ۱۲۱۲۲۷۴ کارورزی ۲ دکتری علوم تربیتی و زبانشناسی

 

لیست ارائه دروس آموزش زبان فارسی در لیست پایین می باشد لذا باید دانلود کنید.

لیست منابع درسی ارشد پیام نور رشته آموزش زبان فارسی download1

 

منبع: های دانش

برای دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد پیام نور رشته آموزش زبان فارسی کلیک کنید.

باکس دانلود

گروه تلگرامی های دانش نمونه سوالات کارشناسی پیام نور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>