جستجو

منبع مورد نظر خود را جستجو کنید

لیست ارائه دروس و ارائه منابع رشته آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎﻧﺎن پیام نور

لیست ارائه دروس و ارائه منابع رشته آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎﻧﺎن پیام نورReviewed by سعید حبیبی on Jun 9Rating: 5.0

لیست ارائه دروس و ارائه منابع رشته آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎﻧﺎن پیام نور و همچنین لیست تطبیق دروس همین رشته رو برای شما کاربران در این قسمت از مطلب سایت های دانش قرار دادیم.

لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

سال تحصیلی ۹۳ – ۹۴

کد رشته: ۱۲۱۲۱۱

 ﺗﺮم اول:

ردﻳﻒ کد درس نام درس  واﺣﺪ  ﻧﻈﺮي واﺣﺪ  ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻴﺎزﭘﻴﺶ درسﻧﻮع
۱  ۱۲۱۲۳۲۶ ﻣﻘﺪﻣﺎت زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ  ۲   ﻛﻤﺒﻮد
۲ ۱۲۱۲۳۲۷ ﻣﺒﺎﻧﻲ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ  ۲   ﻛﻤﺒﻮد
۳ ۱۲۱۲۳۲۸ ﺳﺎﺧﺖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ  ۲   ﻛﻤﺒﻮد
۴ ۱۲۱۲۳۲۹ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎدي در ﻧﺤﻮ  ۲   ﻛﻤﺒﻮد
۵ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ   ۲   دﻛﻤﺒﻮ
جمع واحد  ۱۰

توجه: کلیه پذیرفته شدگان رشته کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر از فارسی زبانان موظف به گذراندن دروس کمبود هستند.

ترم دوم:

  ردﻳﻒ  درسﻛﺪ درسﻧﺎم  واﺣﺪ  ﻧﻈﺮي    واﺣﺪ  ﻋﻤﻠﻲ   ﻧﻴﺎزﭘﻴﺶ  درسﻧﻮع
 ۱  ۱۲۱۲۲۸۳ آواﺷﻨﺎﺳﻲ و واج ﺷﻨﺎﺳﻲ زبان فارﺳﻲ  ۴  ۱٫ﻣﻘﺪﻣﺎت زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ 

۲٫ﺳﺎﺧﺖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﭘﺎﻳﻪ ۲ ۱۲۱۲۳۱۲ﺳﺎﺧﺖ واژه در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ۲  ۱٫ﻣﻘﺪﻣﺎت زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ

۲٫ﺳﺎﺧﺖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﭘﺎﻳﻪ ۳  ۱۲۱۲۲۸۲اﺻﻮل و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ۲  ﻣﻘﺪﻣﺎت زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺎﻳﻪ ۴ ۱۲۱۲۳۱۳اﺻﻮل ﻣﻌﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ۲ ۱٫ﻣﻘﺪﻣﺎت زﺑﺎن   ﺷﻨﺎﺳﻲ

۲٫ساخت ﻓﺎرﺳﻲ  ﭘﺎﻳﻪ  ۵۱۲۱۲۲۸۱ﺗﺎرﻳﺦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ  ۲  ۱٫ﻣﻘﺪﻣﺎت زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ

۲٫ﺳﺎﺧﺖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ  ﭘﺎﻳﻪ  ۶ ۱۲۱۲۳۱۴ﻧﺤﻮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ  ۲  ۱٫ﻣﻘﺪﻣﺎت زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ

۲٫ﺳﺎﺧﺖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ   جمع واحد ۱۴

 

ترم سوم:

  ردیف  کد درس نام درس واحد نظری   واحد عملی  پیش نیاز  نوع درس
۱ ۱۲۱۲۳۱۵  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن  ۲    ﻣﻘﺪﻣﺎت زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ   اﺧﺘﻴﺎري
۲  ۱۲۱۲۳۱۶ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و  ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ  ۲

۱٫اﺻﻮل و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ

۲٫ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ درﺳﻲ ﻣﻮاد (ﻫﻤﻨﻴﺎز)ﭘﺎﻳﻪ ۳ ۱۲۱۲۳۱۷زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ۲  ﻣﻘﺪﻣﺎت زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲاﺧﺘﻴﺎري۴۱۲۱۲۳۱۸ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻮاد درﺳﻲ ۲  اﺻﻮل و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزشزﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲﭘﺎﻳﻪ  ۵۱۲۱۲۳۱۹زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎري ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺎرﺳﻲ  ۲  

۱٫اواﺷﻨﺎﺳﻲ و واج ﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ

۲٫ﺳﺎﺧﺖ واژه در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ

۳٫ﻧﺤﻮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲﺗﺨﺼﺼﻲ  ۶۱۲۱۲۳۲۰ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻼم و

ﻛﺎرﻳﺮد ﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن  ۲    ۱٫ﻧﺤﻮ زﺑﺎن فارسی

۲٫ﺻﻮل ﻣﻌﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲﺗﺨﺼﺼﻲ

۷ ۱۲۱۲۳۲۱ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻤﻠﻲ ۱  ۱  

ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد )آﻧﻬﺎ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ(ﻫﻤﻨﻴﺎز

۲٫ﻣﻘﺪﻣﺎت زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲﺗﺨﺼﺼﻲ  جمع واحد ۱۴

 

ﭼﻬﺎرمﺗﺮم: (ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻴﻮه ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر )

 سﻧﻮع در  ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز واﺣﺪ  ﻋﻤﻠﻲ واﺣﺪ  ﻧﻈﺮي  ﻧﺎم درس  ﻛﺪ  ردﻳﻒ
 ۱ ۱۱۱۱۲۹۶ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ   ۴    ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﺟﻤﻊ واﺣﺪ   ۴

 

 

ﭼﻬﺎرمﺗﺮم:(ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر )

 ﻧﻮع درس  ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز واﺣﺪ  ﻋﻤﻠﻲ واﺣﺪ  ﻧﻈﺮي  ﻧﺎم درس  ﻛﺪ  ردﻳﻒ
۱ ۱۲۱۲۳۲۲ (ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻈﺮي)ﺳﻤﻴﻨﺎر(آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر)   ۲     ﺳﻤﻴﻨﺎر
۲ ۱۲۱۲۳۲۵ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن(آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر)  ۲    ﻣﻘﺪﻣﺎت زﺑﺎن  ﺷﻨﺎﺳﻲ  اﺧﺘﻴﺎري
ﺟﻤﻊ واﺣﺪ   ۴

 

 ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ

لیست ارائه دروس و ارائه منابع رشته آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎﻧﺎن پیام نور

ﺟﺪول ﺗﻄﺒﻴﻖ دروس ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪرس دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎﻧﺎن سال ۹۳-۹۴

uuu

 

 

و اما لیست منابع درسی ارشد پیام رشته آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎﻧﺎن رو به صورت لینک دانلود قرار دادیم این فایل در قالب pdf می باشد.

دانلود لیست منابع درسی آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎﻧﺎن دانلود فایل

 

منبع: hidanesh

برای دریافت سوالات فراگیر این رشته کلیک کنید.

 

برچسب‌ها, , ,