جستجو

منبع مورد نظر خود را جستجو کنید

لیست ارائه دروس و منابع,تطبیق دروس رشته اقتصاد اسلامی ارشد پیام نور

لیست ارائه دروس و منابع,تطبیق دروس رشته اقتصاد اسلامی ارشد پیام نورReviewed by سعید حبیبی on Jun 7Rating: 5.0

 

لیست ارائه دروس و منابع,تطبیق دروس رشته اقتصاد اسلامی ارشد پیام نور که شامل تمامی دروس ارائه شده,منابع دروس و تطبیق دروس ارشد رشته اقتصاد اسلامی به صورت کامل در سایت های دانش ارائه شده است.

دانشگاه پيام نو برنامه ارائه دروس کارشناسي ارشد اقتصاد اسلامی٩٣- سال تحصيلي ٩٤

کد رشته:

ترم اول

رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
۱ ۱۲۲۱۱۷۵ نظريه اسلامي اقتصاد خرد اسلامي
ميانه
۳ اصلي
۲ ۱۲۲۱۱۷۲ تحليل تطبيقي انديشه هاي اقتصادي
متفكرين مسلمان
۲ اصلي
۳ ۱۲۲۱۱۷۷ روش شناسي اقتصاد اسلامي ۲ اصلي
۴ ۱۲۲۱۱۷۸ نقد نظريه هاي اقتصاد سنتي ۲ اختياري
جمع واحد ۹

 

ترم دوم

رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
۱ ۱۲۲۱۱۷۳ نظريه اسلامي اقتصاد كلان
اسلامي ميانه
۳ اصلي
۲ ۱۲۲۱۱۷۴ اقتصادسنجي ميانه ۳ اصلي
۳ ۱۲۲۱۱۸۱ اقتصاد ايران و نظريه اقتصاد
اسلامي
۳ اصلي
جمعغ واحد ۹

 

ترم سوم

رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
۱ ۱۲۲۱۱۸۲ نظام پولي و مالي اسلامي ۲ اصلي
۲ ۱۲۲۱۱۸۳ توسعه و برنامه ريزي اقتصادي با
مباني اسلامي
۳ اختياري
۳ ۱۲۲۱۱۸۴ مديريت مالي اسلامي پيشرفته ۲ اختياري
۴ ۱۲۲۱۱۸۵ نظام بانكداري اسلامي ۲ اختياري
جمع واحد ۹

 

معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلی

ترم چهارم: ( فقط مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )

 

رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
۱ ۱۱۱۱۲۹۷ پايان نامه ۶
جمع واحد ۶

 

ترم چهارم: (مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي سال تحصيلي۹۰ -۹۱ و بعد از آن)

 

رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
۱ ۱۲۲۱۱۸۹ * سمينار ( تحقيق و تتبع نظري ) ۲  بعد از گذراندن كليه
دروس جبراني مربوطه
سمينار
۲ ۱۲۲۱۱۸۶ بانكداري اسلامي بين الملل ۲ اختياري-الزامي
۳ ۱۲۲۱۱۸۸ تجربه اقتصاد اسلامي در عصر
حاضر
۲ اختيارياختياري-الزامي
جمع واحد ۶

* درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم ، اخذ و گذرانده شود.

 

دروس جبراني كارشناسي ارشد اقتصاد اسلامي براي كليه دانشجويان پژوهش محور و آموزش محور

 

رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
۱ ۱۲۲۱۰۹۷ اقتصاد سنجي(درصورت نگذراندن در دوره كارشناسي) ۴
۲ ۱۲۲۱۱۲۴ اقتصاد خردميانه ۲(درصورت نگذراندن در دوره كارشناسي) ۳
۳ ۱۲۲۱۱۸۴ اقتصاد كلان ميانه ۲ (درصورت نگذراندن در دوره كارشناسي) ۳
جمع واحد ۱۰
  •  دارندگان مدرك كارشناسي مرتبط (اقتصاد كشاورزي ، مديريت ها، حسابداري) در صورتي كه هر يك از دروس
    جبراني را در دوره كارشناسي به شرح جدول فوق گذارنده باشند، نيازي به گذراندن آن درس جبراني ندارند.
  • دروس جبراني دارندگان مدرك كارشناسي غير مرتبط ساير رشته ها طبق جدول فوق مي باشد.

لیست ارائه دروس و منابع,تطبیق دروس رشته اقتصاد اسلامی ارشد پیام نور

 

جدول تطبيق دروس با رشته تحصيلی مدرس
دوره کارشناسی ارشد رشته اقتصاد اسلامی

سال تحصيلی۹۳ – ۱۳۹۴

نام درس
نظريه اسلامي اقتصاد خرد اسلامي ميانه
تحليل تطبيقي انديشه هاي اقتصادي متفكرين مسلمان
روش شناسي اقتصاد اسلامي
نقد نظريه هاي اقتصاد سنتي
نظريه اسلامي اقتصاد كلان اسلامي ميانه
اقتصاد سنجي ميانه
اقتصاد ايران و نظريه اقتصاد اسلامي
نظام پولي و مالي اقتصاد اسلامي
توسعه و برنامه ريزي اقتصادي با مباني اسلامي
مديريت مالي اسلامي پيشرفته
نظام بانكداري اسلامي
مدرك تحصيلي مدرس استاديار و يا بالاتر
  • دارندگان مدرك دكتري اقتصاد از يكي از دانشگاههاي امام صادق (ع) ، مفيد و علوم اسلامي رضوي يا
  • دارندگان مدرك حوزوي سطح چهاركه در زمينه اقتصاد اسلامي كار كرده باشند يا
  • دارندگان مدرك دكتري اقتصادكه پايان نامه كارشناسي ارشد و ياپايان نامه دكتري ايشان اقتصاد اسلامي باشد.و يا
  • دارندگان مدرك دكتري اقتصاد كه حداقل يك كتاب در زمينه اقتصاد اسلامي تأليف كرده باشند.

 

لیست تطبیق دروس رشته اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد پیام نور رو به صورت فایل پی دی اف برای دانلود در کادر زیر قرار دادیم شما عزیزام میتوانید دانلود و مشاهده نمایید.

لیست تطبیق دروس رشته اقتصاد اسلامی download1

منبع: های دانش

برای دانلود نمونه سوالات فراگیر رشته اقتصاد اسلامی کلیک کنید.

برچسب‌ها, , , ,