خانه / بخش علوم پایه / لیست منابع و ارائه رشته ریاضی محض-آنالیز ارشد پیام نور
گروه تلگرامی های دانش نمونه سوالات کارشناسی پیام نور
list-riyazi-mahz-analiz-arshad-payamnoor94

لیست منابع و ارائه رشته ریاضی محض-آنالیز ارشد پیام نور

به کانال تلگرامی " های دانش " بپیوندید و از مزایای ویژه برخوردار شوید »جهت عضویت اینجا کلیک کنید
.
لیست منابع و ارائه رشته ریاضی محض-آنالیز ارشد پیام نورReviewed by سعید حبیبی on Sep 19Rating: 5.0

رشته ریاضی محض – آنالیز

در این پست قصد داریم تا لیست منابع – ارائه و تطبیق رشته ریاضی محض گرایش آنالیز را بزاریم و لیست ارائه را در حالیت نوشتاری در این مطلب منابع – تطبیق را به صورت فایل پی دی اف در باکس انتهای مطلب برای دانلود قرار دادیم که می توانید دانلود کنید.

لیست منابع و ارائه رشته ریاضی محض-آنالیز ارشد پیام نور

۱۱۱۱۶۰ :ﻛﺪ رﺷﺘﻪ

ﺗﺮم اول

 ﻧﻮع درس  ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز  واﺣﺪﻋﻤﻠﻲ  واﺣﺪﻧﻈﺮی  ﻧﺎم درس  ﻛﺪ درس  ردﻳﻒ
 اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﺸﺘﺮک  ۴   اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﺸﺘﺮک  ۱
 اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﺸﺘﺮک  ۴   اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﺸﺘﺮک  ۲
 ۸  ﺟﻤﻊ واﺣﺪ

    ﺗﺮم دوم

 ﻧﻮع درس  ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز  واﺣﺪﻋﻤﻠﻲ  واﺣﺪﻧﻈﺮی  ﻧﺎم درس  ﻛﺪ درس  ردﻳﻒ
 اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﺸﺘﺮک  ۴   اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﺸﺘﺮک  ۱
 ﺗﺨﺼﺼﻲ  ۴   *درس ﺗﺨﺼﺼﻲ  ۲
 ۸  ﺟﻤﻊ واﺣﺪ

اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ درس ﺗﺨﺼﺼﻲ از ﺟﺪول ۲ ﻟﻴﺴﺖ دروس ﺗﺨﺼﺼﻲ

  ﺗﺮم ﺳﻮم

 ﻧﻮع درس  ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز  واﺣﺪﻋﻤﻠﻲ  واﺣﺪﻧﻈﺮی  ﻧﺎم درس  ﻛﺪ درس  ردﻳﻒ
 ﺗﺨﺼﺼﻲ  ۴  *درس ﺗﺨﺼﺼﻲ  ۱
 اﺧﺘﻴﺎری  ۴    **درس اﺧﺘﻴﺎری  ۳
 ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺪن ﻛﻠﻴﻪ دروس ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧو ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن  ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ   واﺣﺪ از دروس ﻏﻴﺮ ﺟﺒﺮاﻧﻲ  ۱۶  ۲   ﺳﻤﻴﻨﺎر  ۱۱۱۱۲۵۰
 ۱۰  ﺟﻤﻊ واﺣﺪ

اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ درس از ﺟﺪول۲ ﻟﻴﺴﺖ دروس ﺗﺨﺼﺼﻲ

اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ درس از ﺟﺪول۳ ﻟﻴﺴﺖ دروس اﺧﺘﻴﺎری

ترم چهارم مخصوص مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور

 ﻧﻮع درس  ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز  واﺣﺪﻋﻤﻠﻲ واﺣﺪﻧﻈﺮی  ﻧﺎم درس  ﻛﺪ درس  ردﻳﻒ
 ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ  ۶   ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ  ۱۱۱۱۲۹۷  ۱
 ۶  ﺟﻤﻊ واﺣﺪ

ﺗﺮم ﭼﻬﺎرم مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودی قبل از سال تحصیلی ۹۰-۹۱

 ﻧﻮع درس ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز واﺣﺪﻋﻤﻠﻲ   واﺣﺪﻧﻈﺮی ﻧﺎم درس ﻛﺪ درس ردﻳﻒ
۴ درس اﺧﺘﻴﺎری  ***  ﻳﺎﺗﺨﺼﺼﻲ ۱
  ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﻠﻴﻪ دروس ﺟﺒﺮاﻧﻲو ﺑﻌﺪ از  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪواﺣﺪ از ۱۶ﮔﺬراﻧﺪن  دروس ﻏﻴﺮ ﺟﺒﺮاﻧﻲ ۲ ۲ﺳﻤﻴﻨﺎر ۱۱۱۱۳۱۰ ۲
۶  ﺟﻤﻊ واﺣﺪ

توجه: انتخاب یک در از ﺟﺪول ﺟﺪول ۴ یا ۵  ﻟﻴﺴﺖ دروس اﺧﺘﻴﺎری ﻳﺎ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر

 ﺗﺮم ﭼﻬﺎرم  ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر ورودی ۹۰-۹۱ وﺑﻌﺪ از آن

 ﻧﻮع درس ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز واﺣﺪﻋﻤﻠﻲ واﺣﺪﻧﻈﺮ ی ﻧﺎم درس ﻛﺪ درس ردﻳﻒ
۴  درس اﺧﺘﻴﺎری ﻳﺎ ﺗﺨﺼﺼﻲ ۱
 ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﻠﻴﻪو دروس ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪواﺣﺪ از ۱۶ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن   دروس ﻏﻴﺮ ﺟﺒﺮاﻧﻲ    ۲   ••(ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﺘﺒﻊ ﻧﻈﺮی)ﺳﻤﻴﻨﺎر    ۱۱۱۱۴۳۴ ۲
۶ واﺣﺪ ﺟﻤﻊ

اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ درس از ﺟﺪول۴-۵ یا(ﻟﻴﺴﺖ دروس اﺧﺘﻴﺎری ﻳﺎ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر)

درس ﺳﻤﻴﻨﺎر (ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﺘﺒﻊ ﻧﻈﺮی) ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ پیشنیازﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺮم ﺳﻮم ﻳﺎ ﭼﻬﺎرم اﺧﺬ و ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﻮد

ﺟﺪول۱ (ﻟﻴﺴﺖ دروس اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﺸﺘﺮک)

 ﻧﻮع درس  ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز  واﺣﺪﻋﻤﻠﻲ  واﺣﺪﻧﻈﺮی  ﻧﺎم درس  ﻛﺪ درس  ردﻳﻒ
 اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﺸﺘﺮک  ۴   ۱آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﻘﻴﻘﻲ  ۱۱۱۱۱۷۹  ۱
اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﺸﺘﺮک  ۴   ﺟﺒﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ  ۱۱۱۱۲۰۷  ۲
اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﺸﺘﺮک  ۴    ۱ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻨﻴﻔﻠﺪ  ۱۱۱۱۲۰۸  ۳
اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﺸﺘﺮک   ۴     ۱ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺟﺒﺮی   ۱۱۱۱۲۲۹   ۴

داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ دو درس را اﻧﺘﺨﺎب کند

۲ﺟﺪول(ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر وﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر ﺗﺨﺼﺼﻲﻟﻴﺴﺖ دروس ) 

 ﻧﻮع درس.  ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز   واﺣﺪ  ﻋﻤﻠﻲ   واﺣﺪ  ﻧﻈﺮی  ﻧﺎم درس  ﻛﺪ درس  ردﻳﻒ
 ﺗﺨﺼﺼﻲ  ۴  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻂ  ۱۱۱۱۲۳۷  ۱
ﺗﺨﺼﺼﻲ  ۱آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﻘﻴﻘﻲ  ۴  ۲آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﻘﻴﻘﻲ  ۱۱۱۱۲۳۸  ۲
ﺗﺨﺼﺼﻲ   ۱آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ۴   آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺎﺑﻌﻲ  ۱۱۱۱۲۳۹   ۳
ﺗﺨﺼﺼﻲ   آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺎﺑﻌﻲ   ۴   ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ  ۱۱۱۱۲۴۰   ۴
ﺗﺨﺼﺼﻲ   ۱آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ۴   آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺎﺑﻌﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی  ۱۱۱۱۲۴۱   ۵
ﺗﺨﺼﺼﻲ   ۲آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ۴   آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﻚ  ۱۱۱۱۲۴۲   ۶
ﺗﺨﺼﺼﻲ   ۱ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻨﻴﻔﻠﺪ   ۴   ۱دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ   ۱۱۱۱۲۴۸   ۷
ﺗﺨﺼﺼﻲ   ۱ی دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ   ۴   ۲دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ   ۱۱۱۱۲۴۹   ۸

۳ﺟﺪول(ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر وﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر ﻟﻴﺴﺖ دروس اﺧﺘﻴﺎری)

 ﻧﻮع درس  ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز  ﻋﻤﻠﻲ واﺣﺪ  واﺣﺪﻧﻈﺮی  ﻧﺎم درس  ﻛﺪ درس  ردﻳﻒ
 اﺧﺘﻴﺎری  ۴  ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ درﻣﻨﻄﻖ رﻳﺎﺿﻲ  ۱۱۱۱۲۰۹  ۱
اﺧﺘﻴﺎری  ۴  ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ  ۱۱۱۱۲۱۰  ۲
اﺧﺘﻴﺎری  ۴   ﻧﻈﺮﻳﻪ ﮔﺮاف  ۱۱۱۱۲۰۱   ۳

ﺗﻮﺟﻪ: داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣ ﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دروس اﺧﺘﻴﺎری ﺧﻮد را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺪول ﻓﻮق از دروس ﺗﺨﺼﺼﻲ ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎی ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺟﺒﺮ ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ

 ۴ﺟﺪول (ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪﻟﻴﺴﺖ دروس اﺧﺘﻴﺎری )

 درسﻧﻮع ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز  واﺣﺪﻋﻤﻠﻲ  واﺣﺪﻧﻈﺮی ﻧﺎم درس ﻛﺪ درس  ردﻳﻒ
اﺧﺘﻴﺎری ۴ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ درﻣﻨﻄﻖ رﻳﺎﺿﻲ ۱۱۱۱۳۱۶ ۱
اﺧﺘﻴﺎری ۴ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ۱۱۱۱۳۱۷  ۲
اﺧﺘﻴﺎری ۴   ﻧﻈﺮﻳﻪ ﮔﺮاف ۱۱۱۱۳۱۴   ۳

 ۵ﺟﺪول (ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دروس ﺗﺨﺼﺼﻲﻟﻴﺴﺖ ) 

 ﻧﻮع درس.  ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز   واﺣﺪ  ﻋﻤﻠﻲ   واﺣﺪ  ﻧﻈﺮی  ﻧﺎم درس  ﻛﺪ درس  ردﻳﻒ
 ﺗﺨﺼﺼﻲ  ۴  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻂ  ۱۱۱۱۳۳۴  ۱
ﺗﺨﺼﺼﻲ  ۱آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﻘﻴﻘﻲ  ۴  ۲آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﻘﻴﻘﻲ  ۱۱۱۱۳۳۵  ۲
ﺗﺨﺼﺼﻲ   ۱آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ۴   آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺎﺑﻌﻲ  ۱۱۱۱۳۳۶   ۳
ﺗﺨﺼﺼﻲ   آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺎﺑﻌﻲ   ۴   ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ  ۱۱۱۱۳۳۷   ۴
ﺗﺨﺼﺼﻲ   ۱آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ۴   آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺎﺑﻌﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی  ۱۱۱۱۳۳۸   ۵
ﺗﺨﺼﺼﻲ   ۲آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ۴   آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﻚ  ۱۱۱۱۳۳۹   ۶
ﺗﺨﺼﺼﻲ   ۱ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻨﻴﻔﻠﺪ   ۴   ۱دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ   ۱۱۱۱۳۴۰   ۷
ﺗﺨﺼﺼﻲ   ۱دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ   ۴   ۲دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ   ۱۱۱۱۳۴۱   ۸

ﺗﻮﺟﻪ : در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻳﻜﻲ از دروس ﺟﺪول ۲-۳(ﻟﻴﺴﺖ دروس اﺧﺘﻴﺎری ﻳﺎ ﺗﺨﺼﺼﻲ) را اﺧﺬ و ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎن عنوان درسی را با ﻛﺪﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه درﺟﺪول ۴و۵ در ﺷﻴﻮه  آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر ﻣﺠﺪدا اﺧﺬ و ﺑﮕﺬراﻧﺪ

 ﺟﺪول دروس ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر وﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر 

 دروس ﺟﺒﺮاﻧﻲ
واﺣﺪ   ﻋﻤﻠﻲ واﺣﺪ   ﻧﻈﺮی   ﻋﻨﻮان درس   ﺷﻤﺎره درس
  ۳ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺣﻠﻘﻪ و ﻣﺪول   ۱۱۱۱۳۸۷
  ۳   ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﻋﻤﻮﻣﻲ   ۱۱۱۱۳۷۰
  ۳   ﻣﺒﺎﻧﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺎﺿﻲ   ۱۱۱۱۳۲۲
  ۳   ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺒﺮ   ۱۱۱۱۳۲۵
  ۱۲   ﺟﻤﻊ واﺣﺪ

ﺟﺪول ﺗﻄﺒﻴﻖ دروس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ و ﻛﺎرﺑﺮدی و دﺑﻴﺮی رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ

  درس ﻣﻌﺎدل رﺷﺘﻪ رﻳﺎﺿﻴﺎت و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ  ﻛﺎرﺑﺮدی و دﺑﻴﺮی رﻳﺎﺿﻲ – دروس ﮔﺬراﻧﺪه رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ
 ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺣﻠﻘﻪ و ﻣﺪول ۳ﺟﺒﺮ  
 ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﻋﻤﻮﻣﻲ
 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺒﺮ ۱ﺟﺒﺮ
 ﻣﺒﺎﻧﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺎﺿﻲ ۲و آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺎﺿﻲ  ۱آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺎﺿﻲ

نکته: در مورد پذیرش واحدهای جبرانی گذرانده شده با توجه به تغییرات دروس جبرانی در جداول فوق: – در صورتی که دانشجویان ورودی نیمسال اول -۹۱ ۹۲ وقبل از آن براساس جداول دروس جبرانی اعلام شده تـا نیمسـال اول -۹۲ ( ۹۱ با توجه به زیر نویسهای مربوط به آن ) حداکثر تا سقف ۱۲ واحد دروس جبرانی را گذرانده باشـند مـورد پـذیرش مـی باشـد و نیازی به گذراندن دروس جبرانی از جداول فوق ندارند. در صورتی که تعداد واحد گذرانده شده کمتر از سقف واحد جبرانی اعلام شده از جداول فوق باشد موظفند تا سقف اعـلام شـده بر اساس جداول فوق، دروس جبرانی را اخذ وبگذرانند . ضمنا انتخاب دروس باقیمانده از جدول فوق با رعایت پیش نیاز دروس به عهده دانشجو می باشد .همچنین بدیهی است در صورتی که درس جبرانی پیش نیاز هر یک از دروس اصلی باشد ،گذراندن درس جبرانی الزامی است .

***برای دانلود لیست های منابع و همچنین تطبیق این رشته به باکس زیر مراجعه کنید

در این رابطه بخوانید:

ارائه دروس رشته ریاضی کاربردی – تحقیق درعملیات

منبع: های دانش

باکس دانلود

دانلود فایل
گروه تلگرامی های دانش نمونه سوالات کارشناسی پیام نور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>