خانه / بخش ادبیات و زبان های خارجه / جدول ارائه و تطبیق,منابع رشته زبان شناسی همگانی پیام نور
گروه تلگرامی های دانش نمونه سوالات کارشناسی پیام نور
جدول ارائه و تطبیق,منابع رشته زبان شناسی همگانی پیام نور

جدول ارائه و تطبیق,منابع رشته زبان شناسی همگانی پیام نور

به کانال تلگرامی " های دانش " بپیوندید و از مزایای ویژه برخوردار شوید »جهت عضویت اینجا کلیک کنید
.
جدول ارائه و تطبیق,منابع رشته زبان شناسی همگانی پیام نورReviewed by سعید حبیبی on Jun 9Rating: 5.0

 

جدول ارائه و تطبیق,منابع رشته زبان شناسی همگانی پیام نور رو به صورت مجزا از هم و منظم در سایت های دانش قرار گرفته این منابع و ارائه دروس رشته زبان شناسی همگانی می باشد که مربوط مقطع ارشد پیام نور است.

 

لیست ارائه دروس رشته زبان شناسی همگانی ارشد پیام نور

کد رشته:۱۲۱۲۳۰

ترم اول

ردیف کد درس نام درس واحد عملی واحد نظری پیش نیاز  نوع درس
۱  ۱۲۱۲۲۱۵  مبانی زبان شناسی  ۲  اضافی
۲  ۱۲۱۲۲۱۶  تطور زبان فارسی  ۲  تخصصی
۳  ۱۲۱۲۲۱۷ آوا شناسی زبان فارسی  ۲  اضافی
۴  ۱۲۱۲۲۱۸  تاریخ زبان شناسی  ۲  تخصصی
۵  ۱۲۲۵۰۲۲  تاریخ مطالعات دانشمندان ایرانی و اسلامی درباره زبان  ۲  تخصصی
۶  ۱۲۱۲۲۳۰  زبان تخصصی  ۲  اضافی
جمع واحد ۱۲

 

ترم دوم

ردیف کد درس نام درس واحد عملی واحد نظری پیش نیاز  نوع درس
۱  ۱۲۱۲۲۲۱  واج شناسی  ۲  تخصصی
۲  ۱۲۱۲۲۲۲  روش تحقیق در مطالعات زبان شناسی  ۲  ۱  اضافی
۳  ۱۲۱۲۲۲۳  ساخت واژه  ۲  تخصصی
۴  ۱۲۱۲۲۲۴  اصول معنی شناسی زبان  ۲  تخصصی
۵  ۱۲۱۲۲۲۵  جامعه شناسی زبان  ۲  اختیاری
۶  ۱۲۱۲۲۲۶  روان شناسی زبان  ۲  اختیاری
۷ ۱۲۲۵۰۲۶ نحو(دستور گشتاری) ۲ تخصصی
جمع واحد ۱۳
 • دانشجویان میتوانند یکی از دو درس را به صورت انتخابی بگذرانند.

 

ترم سوم

ردیف کد درس نام درس واحد عملی واحد نظری پیش نیاز  نوع درس
۱  ۱۲۲۵۰۲۵  زبان شناسی تاریخی و تطبیقی  ۲  تخصصی
۲  ۱۲۲۵۰۲۰  تجزیه و تحلیل کلام و کاربردشناسی  ۲  تخصصی
۳  ۱۲۲۵۰۲۱  مکاتب زبان شناسی  ۲  تخصصی
۴  ۱۲۱۲۲۱۹  ساخت زبان فارسی  ۲  تخصصی
۵  ۱۲۲۵۰۲۳  تهیه و تدوین مواد آموزشی زبان فارسی  ۲  اختیاری
۶  ۱۲۲۵۰۲۷  گویش شناسی  ۲  اختیاری
۷ ۱۲۲۵۰۲۸ شیوه استدلال نحوی ۲ نحو(دستور گشتاری) تخصصی
جمع واحد ۱۲
 • دانشجویان میتوانند یکی از دو درس را به صورت انتخابی بگذرانند.

معاونت آموزشی

جدول ارائه و تطبیق,منابع رشته زبان شناسی همگانی پیام نور

ترم چهارم(مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودی قبل از ۹۰ – ۹۱)

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد عملی پیش نیاز نوع درس
۱  ۱۲۱۲۲۷۵  سیمینار ۱ (آموزش محور)  ۲  اصلی
۲  ۱۲۱۲۲۷۶  سیمینار ۲ (آموزش محور)  ۲  اصلی
جمع واحد  ۴

*ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ دردرس ﺳﻤﻴﻨﺎر(۱) در رشته زبان شناسی همگانی:

 • ﻣﺴﺎﻳﻞ آواﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و ﮔﻮﻳﺶ ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻲ
 • ﻣﺴﺎﻳﻞ واج ﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و ﮔﻮﻳﺶ ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻲ
 • ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺻﺮﻓﻲ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و ﮔﻮﻳﺶ ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻲ
 • ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﺤﻮی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و ﮔﻮﻳﺶ ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻲ
 • ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺳﺨﻦ ﻛﺎوی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و ﮔﻮﻳﺶ ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻲ
 • ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ زﺑﺎن فارسی و ﮔﻮﻳﺶ ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻲ
 • ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ ای زبان شناسی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن،روانﺷﻨﺎﺳﻲ,زﺑﺎن زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ تربیتی, زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ حقوقی,زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ محیطی,زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ رایانه ای,زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ سیاسی و غیره…

*ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ دردرس ﺳﻤﻴﻨﺎر (۲) در رﺷﺘﻪ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ :

 • ﻣﺴﺎﻳﻞ رده ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و ﮔﻮﻳﺸﻮران اﻳﺮاﻧﻲ
 • زﺑﺎن ﻗﺮآن و ﻣﺴﺎﻳﻞ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آن
 • زﺑﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻣﺴﺎﻳﻞ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آن
 • زﺑﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﻣﺴﺎﻳﻞ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آن
 • زﺑﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎو و ﻣﺴﺎﻳﻞ زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آن
 • زﺑﺎن و آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم (زﺑﺎن ﻋﻠﻢ)
 • ﻣﺴﺎﻳﻞ روز و ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺎد درس

ترم چهارم (ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر ورودی ۹۰ – ۹۱ و بعد از آن)

ردیف کد درس نام درس واحد نظری واحد عملی پیش نیاز نوع درس
۱  ۱۲۲۵۱۲۹  سیمینار (تحقیق و تتبع نظری)(آموزش محور)  ۲  بع از گذراندن کلیه دروس جبرانی مربوطه  سیمینار
۲  ۱۲۱۲۳۳۱  زبانشناسی کاربردی(آموزش محور)  ۲  اختیاری
جمع واحد  ۴

در درس سیمینار (تحقیق و تتبع نظری)با رعایت پیش نیاز ها می تواند در ترم سوم یا چهارم اخذ و گزرانده شود.

معاونت آموزشی دانشگاه پیام نور

ﺟﺪول ﺗﻄﺒﻴﻖ دروس ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪرس زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ

دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ۹۴-۹۳ به شرح زیر می باشد.

 • ﺑﺮای ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﻠﻴﻪ دروس اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ دارای ﻣﺪرک دﻛﺘﺮی زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ (ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 •  دروس ﺗﻄﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ  و زﺑﺎن ﻫﺎی و ﺗﺎرﻳﺦ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ را اﺳﺎﺗﻴﺪ دارای ﻣﺪرک دﻛﺘﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ و زبان های ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

ﻋﻨﺎوﻳﻦ درس ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ( ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر )

  ردیف   ﻧﺎم درس  ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ دﻛﺘﺮی(اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ)
۱ ﺳﻤﻴﻨﺎر۱ دﻛﺘﺮی زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮای  ﻛﺘﺮی زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و د   ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ ای زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ در ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن
  ۲  ﺳﻤﻴﻨﺎر۲ دﻛﺘﺮی زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ

 

حالا نوبت به لیست منابع رشته زبان شناسی همگانی می رسه که این لیست رو در قالب فایل پی دی اف در کادر پایین برای دانلود قرار دادیم.

دانلود  لیست منابع رشته زبان شناسی همگانی دانلود فایل

 

منبع: های دانش

برای اینکه نمونه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی رو هم در اختیار داشته باشین کلیک کنید.

 

 

باکس دانلود

گروه تلگرامی های دانش نمونه سوالات کارشناسی پیام نور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>